Vilkor och behandling av personupplysningar

Användarvillkor och Dataskyddspolicy

 

Inledning

Genom att gå in på, nyttja eller på annat sätt använda www.samarbeteefterskilsmassa.se (nedan kallat ”Den Digitala interventionen”) accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor.

Den Digitala interventionen erbjuds av Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Aldersrogade 6A, 2100 Köpenhamn (nedan kallat "Samarbejde efter Skilsmisse), som bl.a. har gett ett antal kommuner och myndigheter rätt att göra Den Digitala interventionen tillgängligt för allmänheten.

Innehållet på Den Digitala Interventionär endast avsett att användas i informationssyfte.

Upplysningarna på Den Digitala interventionen ska inte användas som ersättning för kompetent professionell rådgivning eller behandling av utbildad och legitimerad psykolog (eller motsvarande).

Om du har frågor eller oroar dig för din psykiska hälsa, bör du alltid konsultera professionell rådgivning. Den Digitala interventionen bör endast ses som ett komplement till kompetent professionell rådgivning.

Innehållet på Den Digitala interventionen får inte och kan inte användas som underlag för att ställa diagnoser.

Användningen av Den Digitala interventionen sker på eget ansvar och Samarbejde efter Skilsmisse och andra aktörer ansvarar inte på något sätt, varken direkt eller indirekt, för skador eller problem till följd av användning eller felaktig användning av information som ingår i Den Digitala interventionen, i kurserna eller i övriga funktioner.

Allt material, inklusive alla immateriella rättigheter, på Den Digitala interventionen tillhör exklusivt Samarbejde efter Skilsmisse. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller reproduceras på annat sätt, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från Samarbejde efter Skilsmisse.

Användarna kan dock fritt skriva ut material för privat, icke-kommersiellt bruk på dessa villkor: 

 • Att dokumenten förblir kompletta, oredigerade och utan ändringar.
 • Att ingen avgift tas ut för privat utlåning av materialet.
 • Att upphovsrätt och Samarbejde efter Skilsmisses namn uttryckligen anges som källa samt att dessa användarvillkor bifogas. 

Accepterar du inte ovanstående villkor för att använda Den Digitala interventionen, ombeds du lämna eller avstå från att använda Den Digitala interventionen.

Supportfrågor

Samarbejde efter Skilsmisses support finns till hands för att hjälpa dig med eventuella frågor, förslag eller problem rörande Den Digitala interventionen.

Förfrågningar till Samarbejde efter Skilsmisse sker via följande e-postadress: support@samarbeteefterskilsmassa.se. När du vänder dig till Samarbejde efter Skilsmisses support upprättas ett ärende i vårt ärendehanteringssystem.

Observera att vanliga e-postmeddelanden inte skickas krypterade fram till 1 maj 2023. Samarbejde efter Skilsmisse avråder därför från att skicka konfidentiell och/eller känslig personinformation till oss via e-post, såsom personnummer, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter. Från och med 1 maj 2023 kommer support@samarbeteefterskilsmassa.se vara krypterad, men vi uppmanar fortfarande att undvika uppgifter såsom personnummer, hälsouppgifter och detaljerade uppgifter om familjeförhållanden, eftersom dessa uppgifter inte är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa till i supporten.

Samarbejde efter Skilsmisse kan, enligt lag, i regel inte behandla känsliga och konfidentiella personuppgifter utan samtycke. Detta gäller både personuppgifter rörande dig själv och andra. Därför raderar Samarbejde efter Skilsmisse alla känsliga och konfidentiella personuppgifter som du ändå har uppgivit för oss, som vi bedömer att vi inte kan behandla lagligt.

Dataskyddspolicy 

Samarbejde efter Skilsmisse behandlar dina personuppgifter i enlighet med verksamhetens dataskyddspolicy.

Samarbejde efter Skilsmisse har upprättat denna dataskyddspolicy som informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter i samband med fullgörandet av våra åtaganden, bland annat på vilken grund behandlingen sker. Här informerar vi även om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Övergripande gäller att Samarbejde efter Skilsmisse behandlar de uppgifter vi får i enlighet med vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen ("GDPR") och Dataskyddslagen ("DsL"). Vi är i det sammanhanget medvetna om att de olika uppgifterna ska behandlas med respekt för ditt privatliv samt för uppgifternas konfidentialitet.

Samarbejde efter Skilsmisse är ingen myndighet och vi fattar därför inga beslut. Vi är inte heller underkastade Förvaltningslagen eller Offentlighets- och sekretesslagen.

Skydd av ditt privatliv och lagring och användning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

Samarbejde Efter Skilsmisse ApS

Aldersrogade 6A

2100 Köpenhamn

CVR-nummer 38 72 63 74

E-post: support@samarbeteefterskilsmassa.se

1. Introduktion

1.1 Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur Samarbejde Efter Skilsmisse ApS ("oss", "vi" eller "våra") behandlar personuppgifter i samband med användningen av SES-plattformen. 1.2 Policyn är utformad och tillgängliggjord för att uppfylla dataskyddsförordningen (2016/679 of 27 april 2016) ("GDPR") och dess regler om informationsplikt.

2. Typer av personuppgifter som behandlas

2.1 Vi behandlar personuppgifter om dig när detta är relevant och i enlighet med gällande lagstiftning. Beroende på omständigheterna kan de behandlade personuppgifterna omfatta följande typer av personuppgifter: a) namn b) e-post c) telefonnummer d) IP-adress. Dessutom behandlar vi följande personuppgifter: information om hemkommun, yrkestitel, antal barn samt data om skapande och aktivering av en användarprofil.

2.2 Vi samlar in dina personuppgifter från dig och, när det är relevant, från externa källor. I de fall där en eller flera användare använder SES-plattformen i samband med sitt arbete, kan personuppgifter tas emot från användarens arbetsgivare, som kommer att vara en kund i förhållande till Samarbejde Efter Skilsmisse. Personuppgifter kan samlas in från kunden/arbetsgivaren för att skapa kundens anställda som användare i SES-plattformen eller i förhållande till yrkesmässig förmedling.

2.3 Om vi behöver samla in och behandla ytterligare personuppgifter än de som anges ovan, kommer vi att informera om detta vid insamlingen. Sådan information kan också ges genom uppdatering av denna policy.

3. Syfte med behandling av personuppgifter

3.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har ett legitimt syfte och i så fall i enlighet med GDPR-reglerna. Personuppgifterna kan, beroende på omständigheterna, behandlas för följande ändamål: a) För att kunna leverera eller erbjuda de tjänster eller produkter och/eller försäljningserbjudanden som vi tillhandahåller. b) Att besvara förfrågningar och/eller klagomål från användare, kunder eller medlemmar. c) Att tillhandahålla service meddelanden och information till användare, kunder eller medlemmar. d) För att kunna ge support och service-meddelanden, inklusive att besvara frågor eller klagomål och skicka uppdateringar om våra produkter och tjänster. e) För att förbättra våra produkter, tjänster eller webbplats.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandling i enlighet med GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker beroende på de specifika omständigheterna på grundval av följande behandlingsgrund: a) Behandlingen är nödvändig för att följa ett legitimt intresse, där de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte går före, i enlighet med GDPR, artikel 6.1 f. b) Behandlingen är nödvändig för genomförande av åtgärder som vidtas på den registrerades begäran före ingåendet av en avtal, i enlighet med GDPR, artikel 6.1 b, sista ledet.

5. Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

5.1 Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till andra när lagstiftningen tillåter eller kräver det, inklusive när det är relevant och på din eller den personuppgiftsansvariges eventuella specifika begäran om det.

5.2 Vi vidarebefordrar personuppgifter till följande mottagare inom EU/EES: a) Personuppgiftsbiträden.

SES:s databehandlare som har tillgång till användardata från SES-plattformen har alla ingått en databehandlingsavtal med SES. Om du vill ha en översikt över SES:s databehandlare, kontakta vår support: support@samarbeteefterskilsmassa.se

5.3 Om Samarbejde Efter Skilsmisse är en databehandlare för en eller flera kunder kommer det innebära att vi behandlar personuppgifter på kundens vägnar. Personuppgifter som vi behandlar för den aktuella kunden kommer att delas med kunden som är ansvarig för datan. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter om personer som har registrerat sig direkt på vår hemsida, eftersom Samarbejde Efter Skilsmisse är ansvariga för denna data och inte kunden.

5.4 Vi använder generellt olika externa och professionella organisationer som leverantörer och samarbetspartners för att leverera eller hjälpa oss att leverera våra tjänster och produkter. De externa organisationerna kommer inte att ta emot eller behandla personuppgifter om inte lagstiftningen tillåter överföring och behandling av dessa uppgifter. Om de externa organisationerna eller samarbetspartners är personuppgiftsbiträden för oss, sker deras behandling av personuppgifter alltid enligt en personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven enligt lagstiftningen. Om de externa organisationerna eller samarbetspartners är självständiga personuppgiftsansvariga, sker deras behandling av personuppgifter i enlighet med deras egen sekretess-, dataskydds- eller integritetspolicy, som de externa organisationerna kommer att informera om, om inte lagstiftningen föreskriver annat.

5.5 Vi överför inte personuppgifter till länder eller internationella organisationer utanför EU/EES om det inte är nödvändigt på din specifika begäran.

6. Radering och förvaring av personuppgifter

6.1 Vi kommer att förvara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämns. Generellt sett kommer information om allmänna förfrågningar och annan kommunikation att raderas efter 1 år, om det inte finns särskilda skäl att förvara uppgifterna under en längre tid i specifika fall. Användarprofiler och därtill kopplade personuppgifter raderas när användaren inte har loggat in på Den Digitala interventionen på mer än ett år.

7. Dina rättigheter

7.1 Som registrerad person har du en rad rättigheter:

 • Du har rätt att begära insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ändamålet med behandlingen och om vi vidarebefordrar personuppgifterna till andra.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få vissa av dina personuppgifter raderade. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, så att vi endast förvarar dina personuppgifter under en viss period.
 • I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av orsaker och omständigheter som rör din särskilda situation.
 • Du har rätt att inte vara föremål för ett automatiskt beslut utan mänsklig inblandning, om inte beslutet är nödvändigt för din anställning hos oss, eller om beslutet är lagligt eller grundat på ditt uttryckliga samtycke.
 • Om vi har inhämtat ditt samtycke till en del av vår behandling av dina personuppgifter, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som är baserad på samtycket, före återkallelsen.
 • I vissa fall har du rätt till så kallad dataportabilitet av personuppgifter som du har lämnat till oss. 

7.2 Du kan alltid klaga till Datainspektionen.

7.3 Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du exempelvis har rätt till dataportabilitet i det aktuella fallet - detta beror på de specifika omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

8. Ändringar av denna policy

8.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Om vi ändrar policyn, kommer vi att uppdatera datumet och versionen högst upp i dokumentet. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta genom en synlig anmälan på vår webbplats, via e-post eller andra kommunikationsmedel.

9. Kontaktinformation

9.1 Du är välkommen att kontakta oss på nedan angiven kontakt-e-postadress om du:

 1. inte håller med om vår behandling
 2. anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot lagen
 3. har frågor eller andra kommentarer om denna policy
 4. vill utöva en eller flera av dina rättigheter som registrerad person

Vid frågor eller kommentarer om denna policy eller när du vill utöva en eller flera rättigheter, kan du kontakta oss på support@samarbeteefterskilsmassa.se.

 

 

Till förstasidan